دسته بندی محصولات


قفل و لولا

مشاهده این دسته

تجهیزات الکتریکی

مشاهده این دسته

دستگیره درب

مشاهده این دسته

دستگیره درب روزت

مشاهده این دسته

دستگیره کابینتی

مشاهده این دسته

جستجوی بر اساس نام کالا ها

جستوجوی سریع


مشاهده همه محصولات
KD45-8

KD45-8

( دودی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD75-1

KD75-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD15-3

KD15-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
KD81-5

KD81-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD35-3

KD35-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-7

KD25-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
E400

E400

( بژ )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
E400

E400

( بژ )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E400

E400

( بژ )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E400

E400

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
E400

E400

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E400

E400

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E400

E400

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
E400

E400

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E300

E300

( بژ )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 160000R 0$
E300

E300

( بژ )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 150000R 0$
E300

E300

( بژ )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 140000R 0$
E300

E300

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 160000R 0$
E300

E300

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 150000R 0$
E300

E300

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 140000R 0$
E300

E300

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 160000R 0$
E300

E300

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 150000R 0$
E200

E200

( بژ )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E200

E200

( بژ )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E200

E200

( بژ )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 100000R 0$
E200

E200

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E200

E200

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E200

E200

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 100000R 0$
E200

E200

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
E200

E200

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E100

E100

( بژ )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E100

E100

( بژ )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 95000R 0$
E100

E100

( بژ )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 85000R 0$
E100

E100

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E100

E100

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 95000R 0$
E100

E100

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 85000R 0$
E100

E100

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E100

E100

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 95000R 0$
KD15-7

KD15-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD15-6

KD15-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD15-5

KD15-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD15-4

KD15-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD15-2

KD15-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD14-8

KD14-8

( دودی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD14-7

KD14-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD14-6

KD14-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD14-5

KD14-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD14-4

KD14-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD14-3

KD14-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD14-2

KD14-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-8

KD13-8

( دودی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-7

KD13-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-6

KD13-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-5

KD13-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-4

KD13-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-3

KD13-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD13-2

KD13-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-8

KD12-8

( دودی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-7

KD12-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-6

KD12-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-5

KD12-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-4

KD12-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-3

KD12-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD12-2

KD12-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
7-KD11

7-KD11

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD11-6

KD11-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD11-5

KD11-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD11-4

KD11-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD11-3

KD11-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
2-KD11

2-KD11

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
7-KD10

7-KD10

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD10-6

KD10-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD10-5

KD10-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD10-4

KD10-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD10-3

KD10-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD10-2

KD10-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD85-8

KD85-8

( دودی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-8

KD85-8

( دودی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD85-8

KD85-8

( دودی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-7

KD85-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-7

KD85-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
7-KD85

7-KD85

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-6

KD85-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-6

KD85-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
6-KD85

6-KD85

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-5

KD85-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-5

KD85-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
5-KD85

5-KD85

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-4

KD85-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-4

KD85-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
4-KD85

4-KD85

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-3

KD85-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD85-3

KD85-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD85-3

KD85-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD85-2

KD85-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-2

KD85-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD85-2

KD85-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD85-1

KD85-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD85-1

KD85-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
7-KD75

7-KD75

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
7-KD75

7-KD75

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
7-KD75

7-KD75

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
6-KD75

6-KD75

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
6-KD75

6-KD75

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
6-KD75

6-KD75

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
5-KD75

5-KD75

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
5-KD75

5-KD75

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
5-KD75

5-KD75

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD75-4

KD75-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD75-4

KD75-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD75-4

KD75-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD75-3

KD75-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD75-3

KD75-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
3-KD75

3-KD75

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD75-2

KD75-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD75-2

KD75-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
2-KD75

2-KD75

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD75-1

KD75-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD75-1

KD75-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD65-7

KD65-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
7-KD65

7-KD65

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD65-7

KD65-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD65-6

KD65-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD65-6

KD65-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD65-6

KD65-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD65-5

KD65-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD65-5

KD65-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD65-5

KD65-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD65-4

KD65-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD65-4

KD65-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
4-KD65

4-KD65

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD65-3

KD65-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD65-3

KD65-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD65-3

KD65-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD65-2

KD65-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
2-KD65

2-KD65

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
2-KD65

2-KD65

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD65-1

KD65-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD65-1

KD65-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD55-7

KD55-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-7

KD55-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-7

KD55-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD55-6

KD55-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-6

KD55-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-6

KD55-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD55-5

KD55-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-5

KD55-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-5

KD55-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD55-4

KD55-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-4

KD55-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-4

KD55-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD-55-3

KD-55-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-3

KD55-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD55-3

KD55-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD55-2

KD55-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-2

KD55-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD55-2

KD55-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD55-1

KD55-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD55-1

KD55-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-8

KD45-8

( دودی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-8

KD45-8

( دودی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-7

KD45-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD45-7

KD45-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-7

KD45-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-6

KD45-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD45-6

KD45-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-6

KD45-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-5

KD45-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD45-5

KD45-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-5

KD45-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-4

KD45-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD45-4

KD45-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-4

KD45-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-3

KD45-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-3

KD45-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD45-3

KD45-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD45-2

KD45-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD45-2

KD45-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD45-2

KD45-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-1

KD45-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD35-7

KD35-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-7

KD35-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD35-7

KD35-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-6

KD35-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-6

KD35-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD35-6

KD35-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-5

KD35-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-5

KD35-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD35-5

KD35-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-4

KD35-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-4

KD35-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
4-KD35

4-KD35

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-3

KD35-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-3

KD35-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD35-2

KD35-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-2

KD35-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD35-2

KD35-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-1

KD35-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD35-1

KD35-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-7

KD25-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-7

KD25-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-6

KD25-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD25-6

KD25-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-6

KD25-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-5

KD25-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD25-5

KD25-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-5

KD25-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-4

KD25-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD25-4

KD25-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-4

KD25-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-3

KD25-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-3

KD25-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-3

KD25-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD25-2

KD25-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD25-2

KD25-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-2

KD25-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD25-1

KD25-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 340000R 0$
KD25-1

KD25-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-7

KD91-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-7

KD91-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-7

KD91-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD91-6

KD91-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-6

KD91-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-6

KD91-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD91-5

KD91-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-5

KD91-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-5

KD91-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD91-4

KD91-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-4

KD91-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-4

KD91-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD91-3

KD91-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-3

KD91-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD91-3

KD91-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD91-2

KD91-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-2

KD91-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-2

KD91-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD91-1

KD91-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD91-1

KD91-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD81-7

KD81-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD81-7

KD81-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-7

KD81-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD81-6

KD81-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD81-6

KD81-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-6

KD81-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD81-5

KD81-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-5

KD81-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD81-4

KD81-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD81-4

KD81-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-4

KD81-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD81-3

KD81-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-3

KD81-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD81-3

KD81-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD81-2

KD81-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD81-2

KD81-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD81-2

KD81-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD81-1

KD81-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 350000R 0$
KD81-1

KD81-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD71-7

KD71-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-7

KD71-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-7

KD71-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-6

KD71-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-6

KD71-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-6

KD71-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-5

KD71-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-5

KD71-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-5

KD71-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-4

KD71-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-4

KD71-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-4

KD71-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-3

KD71-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-3

KD71-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD71-3

KD71-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD71-2

KD71-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-2

KD71-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD71-2

KD71-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-1

KD71-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD71-1

KD71-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-7

KD61-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-7

KD61-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-7

KD61-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-6

KD61-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-6

KD61-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-6

KD61-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-5

KD61-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-5

KD61-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-5

KD61-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-4

KD61-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-4

KD61-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-4

KD61-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-3

KD61-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-3

KD61-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD61-3

KD61-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD61-2

KD61-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-2

KD61-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD61-2

KD61-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-1

KD61-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD61-1

KD61-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-7

KD41-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-7

KD41-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-7

KD41-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD41-6

KD41-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-6

KD41-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-6

KD41-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD41-5

KD41-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-5

KD41-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-5

KD41-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD41-4

KD41-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-4

KD41-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-4

KD41-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD41-3

KD41-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-3

KD41-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD41-3

KD41-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD41-2

KD41-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-2

KD41-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD41-2

KD41-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD41-1

KD41-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD31-7

KD31-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-7

KD31-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-7

KD31-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-7

KD31-7

( زیتونی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD31-6

KD31-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-6

KD31-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-6

KD31-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-6

KD31-6

( زیتونی مات )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD31-5

KD31-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-5

KD31-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-5

KD31-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-5

KD31-5

( طلایی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD31-4

KD31-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-4

KD31-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-4

KD31-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-4

KD31-4

( استیل خشدار )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD31-3

KD31-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-3

KD31-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-3

KD31-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 260000R 0$
KD31-3

KD31-3

( کروم )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 210000R 0$
KD31-2

KD31-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-2

KD31-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-2

KD31-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-2

KD31-2

( کافی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD31-1

KD31-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD31-1

KD31-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD31-1

KD31-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD31-1

KD31-1

( طلایی خشدار )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-7

KD21-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-7

KD21-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-7

KD21-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD21-7

KD21-7

( زیتونی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-6

KD21-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-6

KD21-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-6

KD21-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD21-6

KD21-6

( زیتونی مات )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-5

KD21-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-5

KD21-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-5

KD21-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD21-5

KD21-5

( طلایی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-4

KD21-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-4

KD21-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-4

KD21-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD21-4

KD21-4

( استیل خشدار )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-3

KD21-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-3

KD21-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD21-3

KD21-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 260000R 0$
KD21-3

KD21-3

( کروم )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 210000R 0$
KD21-2

KD21-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-2

KD21-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-2

KD21-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD41-1

KD41-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD21-2

KD21-2

( کافی )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD21-1

KD21-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 310000R 0$
KD21-1

KD21-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-1

KD21-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD51-7

KD51-7

( زیتونی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-7

KD51-7

( زیتونی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-7

KD51-7

( زیتونی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-6

KD51-6

( زیتونی مات )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-6

KD51-6

( زیتونی مات )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-6

KD51-6

( زیتونی مات )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-5

KD51-5

( طلایی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-5

KD51-5

( طلایی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-5

KD51-5

( طلایی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-4

KD51-4

( استیل خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-4

KD51-4

( استیل خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-4

KD51-4

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-3

KD51-3

( کروم )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-3

KD51-3

( کروم )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 280000R 0$
KD51-3

KD51-3

( کروم )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 270000R 0$
KD51-2

KD51-2

( کافی )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-2

KD51-2

( کافی )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD51-1

KD51-1

( طلایی خشدار )

SIZE 320 / 288 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD51-2

KD51-2

( کافی )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-1

KD51-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD51-1

KD51-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD45-1

KD45-1

( طلایی خشدار )

SIZE 256 / 224 MILIMETER
PRICE 330000R 0$
KD85-1

KD85-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD55-1

KD55-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD45-1

KD45-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD25-1

KD25-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD35-1

KD35-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 300000R 0$
KD91-1

KD91-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
E400

E400

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 110000R 0$
E300

E300

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 140000R 0$
E200

E200

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 100000R 0$
E100

E100

( استیل خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 85000R 0$
KD81-1

KD81-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 320000R 0$
KD41-1

KD41-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD21-1

KD21-1

( طلایی خشدار )

SIZE 128 MILIMETER
PRICE 220000R 0$
KD65-1

KD65-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD61-1

KD61-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD71-1

KD71-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 290000R 0$
KD15-1

KD15-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 120000R 0$
KD14-1

KD14-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD13-1

KD13-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD12-1

KD12-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD11-1

KD11-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 130000R 0$
KD10-1

KD10-1

( طلایی خشدار )

SIZE 192/ 160 MILIMETER
PRICE 130000R 0$

تماس با کسرا دیزاین

تهران-کیلومتر 15 جاده آبعلی-منطقه صنعتی خرمدشت-خیابان 24 متری سینا-خیابان 5 غربی-پلاک 14 کد پستی:1653382940 کاربر محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت با شماره تماس های ما تماس حاصل فرمایید یا به آدرس ما مراجعه نمائید.


درباره کسرا دیزاین


گروه تولیدی کسری دیزاین در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه تولید دستگیره درب،کابینت،فریم های کلید و پریز و لوازم جانبی آشپزخانه آغاز نمود.هدف ما تولید محصولاتی با کیفیت جهانی و طراحی مدرن و متنوع متناسب با سلایق مختلف مشتریان می باشد و این اعتقاد قلبی ماست که کیفیت خوب حسی مطلوب و افزایش اعتماد مشتریان را در پی خواهد داشت. با افتخار اعلام می کنیم که تمامی طراحی،ساخت و تولید محصولات کسری دیزاین با دانش و تلاش گروه مهندسین و کارکنان و با بهره گیری از آخرین متد های جهانی در زمینه های قالب سازی،ریخته گری،پرداخت کاری و آبکاری و همچنین با بهره گیری از تجربیات سایر همکاران گرانقدر در این عرصه در داخل کشور صورت گرفته است.رعایت استانداردها و کیفیت جهانی مارا قادر ساخته که به بیش از 10کشور از جمله گرجستان،آذربایجان،بلاروس،ارمنستان،ترکمنستان،صربستان،عراق و عمان محصولات خود را با موفقیت صادر نماییم.

اخبار کسرا دیزاین


نمایندگی
۰۸:۵۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نماد اعتماد کسرا دیزاین